ცნება

Concept

მენტალური რეპრეზენტაცია, იდეა ან აზრი კონკრეტული ობიექტის, ან ობიექტთა კლასის შესახებ, ან კონკრეტული ობიექტის, ან ობიექტთა კლასის განმსაზღვრელი, ან პროტოტიპული მახასიათებლების შესახებ. ცნება შეიძლება იყოს კონკრეტული ან აბსტრაქტული.

კვლევების თანახმად, ადამიანებს შეუძლიათ ცნებების გაცნობიერების გარეშეც ფორმირება.

*** 

გამოყენებული ლიტერატურა:

Colman, A. M. (2006) Oxford Dictionary of Psychology; Oxford University Press

კატეგორია: 
ავტორები: