მანდატი (იმპერატიული)

Mandate (Imperative)

დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს მისი წარმომადგენლის გარკვეულ უფლებებს, უფლებამოსილებას. ამა თუ იმ პარტიის ან პარტიების კოალიციის მიერ არჩევნებში გამარჯვება განიხილება როგორც მის მიერ ხალხისაგან ქვეყნის მართვაზე ან რაიმე განსაკუთრებული პოლიტიკის გატარებაზე მ–ის მიღება. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რამდენ დაპირებას იძლევიან არჩევნების წინ პარტიები, ძნელია ვამტკიცოთ, რომ გამარჯვებულმა პარტიამ მიიღო განსაკუთრებული მ. ხალხისაგან, თუმცა სავსებით აზრიანი იქნებოდა იმის თქმა, რომ მან მიიღო ზოგადი მ. მართვაზე. თუ პარტია საარჩევნო კამპანიაში გამოდიოდა რაიმე განსაკუთრებული პრობლემის გადაჭრის ლოზუნგით, მაშინ გამარჯვების შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ მან მიიღო მ. ამ საკითხის მოგვარებაზე. მ. შეიძლება შეგვხვდეს ნეგატიურ კონტექსტებშიც, კერძოდ, შეიძლება ითქვას, რომ გამარჯვებულ პარტიას არა აქვს უფლება გაატაროს გარკვეული პოლიტიკა ხალხისაგან განსაკუთრებული მ–ის მიღების გარეშე.

***

ტერმინის პირველწყარო:  ​

​სოციალურ და პოლიტიკურ ტერმინთა ლექსიკონი–ცნობარი. (2004) სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი. თბილისი: ლოგოს პრესი

ავტორები: